Job title: 1 til 2 prosjektledere - RKL
Job type: Contract
Emp type: Full-time
Industry: IT
Expertise: IT & Telecoms
Location: Oslo, Norway
Job published: 2020-06-30
Job ID: 32579

Job Description

Prosjekt regional laboratoriedataløsning har som formål å innføre et regionalt, standardisert laboratoriedatasystem, LVMS, til helseforetakene i regionen. Samtidig etableres standardiserte laboratoriearbeidsprosesser i regionen.

 

Løsningen er innført ved Sykehuset Østfold HF for fagområdene generell kjemi, mikrobiologi og patologi for Sykehuset Østfold HF. Videre er løsningen innført ved Sykehuset i Vestfold HF for fagområdet patologi og under innføring ved Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF.

 

Den regionale løsningen legger til rette for bedre arbeidsflyt internt i det enkelte foretak og samhandling mellom foretakene. Prosjektet har betydelig brukermedvirkning i alle deler. Brukerrepresentanter fra Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Østfold HF deltar i prosjektarbeidet. Resterende foretak blir involvert etter hvert som innføringen fortsetter.

 

Høsten 2019 ble LVMS ved Sykehuset Østfold koblet opp mot Kreftregisterets nasjonale registre over celleprøver og vevsprøver fra livmorhalsen. Dermed kan patologene raskt og enkelt hente opp tidligere prøvesvar og gjøre riktige valg av analyser i henhold til nasjonale retningslinjer.

 

For mer informasjon, se http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_/Sider/Regional-Lab.aspx og styresak 39-2020.

 

Vestre Viken HF har utarbeidet en konseptrapport for laboratoriedatasystem knyttet til Avdeling for laboratoriemedisin, som omfatter fagområdene farmakologi, immunologi, medisinsk biokjemi og mikrobiologi. Vestre Viken HF bruker i dag ulike laboratoriedatasystem for ulike fagområder og ulike lokasjoner. I tråd med strategiske føringer og målbilde både i Helse Sør-Øst og Vestre Viken HF er det ønskelig med forenklede og standardiserte løsninger. Dette aktualiseres gjennom at Vestre Viken HF etter planen skal ta i bruk nytt Sykehus i Drammen første halvår 2025. I den anledning skal det etableres et prosjekt for å planlegge innføring av LVMS på Vestre Viken HF.

 

 

Arbeidsoppgaver: ROLLE 1

 • Ledelse og gjennomføring av Helse Sør-Øst sitt arbeid med innføring av regional laboratoriedataløsning.
 • Prosjektfaglig prosjektleder, i nært samarbeid med klinisk prosjektleder (hovedprosjektleder) og øvrig prosjektledelsesteam og prosjektdeltagere
 • Utstrakt interessenthåndtering både inn mot tekniske og kliniske miljøer i Sykehuspartner og de øvrige helseforetakene samt opp mot ledelse og linje i Helse Sør-Øst RHF
 • Leverandørhåndtering
 • Prosjektledelse i tråd med
 • HelseSør-Øst sin prosjektmetodikkbasertpåDifi’sProsjektveiviserog
 • Sykehuspartnersprosesser, deriblantoppfølgingogreleasarbeiditrådmedSykehuspartners test og release prosess, innførings-ogoverleveringsprosesser (spesieltviktig for rolle 1)
 • Innhente og gjøre seg nytte av dokumentasjon og erfaringer fra tidligere prosjekter gjennomført i Sykehuspartner og i de øvrige foretakene
 • Rolle 1 er i gjennomføringsfase for fagområde patologi for alle helseforetak i regionen

 

Erfaring og kompetanse

Må-ha-krav til erfaring/kompetanse til valgt konsulent:

 • God virksomhetsforståelse innen helsesektoren
 • Utstrakt erfaring og resultater fra ledelse av komplekse regionale kliniske leveranseprosjekter/endringsprosjekter innen IKT
 • Erfaring og resultater fra Helse Sør-Øst eller tilsvarende helseforetak prosjekt- og leveranseprosesser
 • Kjennskap til laboratoriedataløsning, for rolle 1: spesielt innen patologi
 • Resultater fra interessenthåndtering i helsesektoren (Helseforetak, RHF, Sykehuspartner)
 • Erfaring fra leverandøroppfølging
 • Kompetanse på IKT-løsninger
 • Ledelseserfaring og konsulentprofil
 • PRINCE2 practitioner sertifisering eller liknende

 

Ønsket krav:

Erfaring og resultater fra Helse Sør-Øst eller tilsvarende helseforetak prosjekt- og leveranseprosesser, spesielt Sykehuspartners test og releaseprosesser

 

 

Arbeidsoppgaver: ROLLE 2

 • Ledelse og gjennomføring av Helse Sør-Øst sitt arbeid med innføring av regional laboratoriedataløsning.
 • Prosjektfaglig prosjektleder, i nært samarbeid med klinisk prosjektleder (hovedprosjektleder) og øvrig prosjektledelsesteam og prosjektdeltagere
 • Utstrakt interessenthåndtering både inn mot tekniske og kliniske miljøer i Sykehuspartner og de øvrige helseforetakene samt opp mot ledelse og linje i Helse Sør-Øst RHF
 • Leverandørhåndtering
 • Prosjektledelse i tråd med Helse Sør-Øst sin prosjektmetodikk basert på Difi’s Prosjektveiviser og Sykehuspartners prosesser
 • Innhente og gjøre seg nytte av dokumentasjon og erfaringer fra tidligere prosjekter gjennomført i Sykehuspartner og i de øvrige foretakene
 • Rolle 2 er i en tidlig fase med fokus på Vestre Viken HF.

 

Erfaring og kompetanse

Må-ha-krav til erfaring/kompetanse til valgt konsulent:

 • God virksomhetsforståelse innen helsesektoren
 • Utstrakt erfaring og resultater fra ledelse av komplekse regionale kliniske endring- og leveranseprosjekter innen IKT
 • Resultater fra interessenthåndtering i helsesektoren (Helseforetak, RHF, Sykehuspartner)
 • Erfaring fra leverandøroppfølging
 • Kompetanse på IKT-løsninger
 • Ledelseserfaring og konsulentprofil
 • PRINCE2 practitioner sertifisering eller liknende

 

Ønsket krav

 • Kjennskap til laboratoriedataløsning
 • Erfaring og resultater fra Helse Sør-Øst eller tilsvarende helseforetak sine prosjekt- og leveranseprosesser, inkl prosessen til Sykehuspartner eller tilsvarende helseforetak

 

Stillingsprosent:

Oppdragsgiver ønsker 2 konsulenter i 100 % stilling hver.

 

Arbeidssted:

Oslo, primært Hoffsveien 1A på Skøyen. Noe reisevirksomhet må påregnes.

For rolle 2 må det påregnes arbeid i Drammen

 

Avtaleperiode:

Rolle 1: fra 17.08.2020 til 01.12.2020

Rolle2: Fra 17.08.2020 til 31.08.2021

 

Kunden har mulighet til å forlenge oppdraget på eksisterende vilkår frem til:

Rolle 1: 31.01.2021

Rolle 2: 31.12.2021