Job title: Ekstern kvalitetssikring og uavhengig rådgivning på program- og prosjektgjennomføring
Job type: Contract
Emp type: Full-time
Industry: IT
Expertise: IT & Telecoms
Location: Oslo, Norway
Job published: 2020-06-26
Job ID: 32572

Job Description

Sykehuspartner HF ble i foretaksmøte 14. juni 2018 gitt i oppdrag «å etablere et nytt program for standardisering og modernisering av regionens IKT-infrastruktur …). Det innebærer at programmet skal levere en standardisert, modernisert og sikker regional IKT-infrastruktur.

 

For utfyllende informasjon vil vi henvise til:

Programmets oppdrag: https://sykehuspartner.no/arrangementer/ekstraordinert-styremote-14-juni-2018-2018-06-14

Om program STIM på internett: https://sykehuspartner.no/ny-ikt-infrastruktur

STIM programplan (under revisjon) lenke til dokumentet: https://sykehuspartner.no/Styremter/122019/080-2019-1%20-%20Vedlegg%20-%20STIM%20programplan%202020.pdf

 

En rekke prosjekter er i gjennomføringsfase og grunnlagsarbeid pågår for oppstart av nye moderniseringsprosjekter. Prosjektene har leveranser til alle helseforetakene i Helse Sør-Øst, med avhengigheter til helseforetakenes planer og utvikling, til Sykehuspartner linje, til andre programmer i regionen og til hverandre.

Sykehuspartner har etablert kvalitetssikring i programmet og en intern kvalitetssikring utenfor programmet. Programmet er gjenstand for følgerevisjon fra internrevisjonen. Sykehuspartner har identifisert behov for uavhengig ekstern bistand til kvalitetssikring og rådgiving.

 

Arbeidsoppgaver:

Konsulenten(e) skal gjennomføre kvalitetssikring av prosjekter og programmer i Sykehuspartner etter avtale med oppdragsgiver. Dette kan være systematiske gjennomganger/kvalitetssikringer i henhold til behov.

Basert på observasjoner og funn i gjennomgangene, er det ønsket at konsulentene gir gode råd for å forbedre de områdene som identifiseres. Konsulenten(e) skal gjennom praktisk kvalitetssikring bidra med metodikk og fagkunnskap, og videreutvikle vår praksis med intern kvalitetssikring. Vi ønsker derfor at intern kvalitetssikrer kan følge deler av arbeidet for å få en dypere forståelse for hvordan ekstern kvalitetssikring planlegges og gjennomføres.

 

Arbeidsoppgaver vil være:

 • I samarbeid med oppdragsgiver utarbeide plan for gjennomføring av ekstern kvalitetssikring av prosjekter og programmer både hver for seg og i et helhetlig perspektiv
 • Gjennomføre tematiske gjennomganger etter behov og avtale
 • Dokumentere og rapportere resultat av kvalitetssikring
 • Være rådgiver innen forbedringstiltak

 

Fagområder som kan bli berørt er:

 • Program- og prosjektgjennomføring
 • Strategiplanlegging, rådgivning og innovasjon
 • Arkitektur
 • Leverandørstyring- og oppfølging
 • Risikostyring, problemstyring og endringsstyring
 • Informasjonssikkerhet og ROS-analyser
 • Endringsledelse
 • Gevinstrealisering

 

KOMPETANSEKRAV:

Det er ønskelig at leverandøren, i tillegg til de konsulenter som tilbys, også kan trekke på fagekspert/spesialist i egen organisasjon ved behov for særskilte gjennomganger. Leverandøren må påse at slike ressurser ikke kommer i strid med forutsetningen om uavhengig ekstern kvalitetssikring.

 

Må-ha-krav til erfaring/kompetanse til valgt konsulent:

 • Norsk skriftlig og muntlig på morsmålsnivå.
 • Dokumentert erfaring med å planlegge, lede og rapportere kvalitetssikringsoppdrag i offentlige virksomheter innen fagområdet IKT.

 

Behovet er estimert til mellom 0,5 -1,5 FTE i avtaleperioden.

 

Kunden har mulighet til å forlenge oppdraget på eksisterende vilkår frem til 31.08.2022

 

 

Krav til tilbud:

Leverandørens forståelse av oppdraget

Leverandøren skal med bakgrunn i bestillingen beskrive sin forståelse av oppdraget og hvordan dette best kan gjennomføres.

 

Sykehuspartner ber leverandørene om å komme med forslag til tilnærminger på hvordan oppgaven kan løses.

Konsulentens egnethet, kompetanse og erfaring

 

Leverandøren skal presentere den/de konsulenter som foreslås stilt til rådighet for oppdraget.

Leverandøren skal beskrive kompetansen til tilbudt(e) konsulent(er). Dette skal dokumenteres med relevant CV-er og oversikt over referanser (navn, telefonnummer og e-postadresse) som kan kontaktes.

 

Ved behov vil tilbudte konsulenter bli innkalt til samtale.

 

Konsulenten(e) skal ha evne til å jobbe selvstendig med pålagte arbeidsoppgaver, og levere innen avtalt frist. Konsulenten(e) må ha en meget god skriftlig og muntlig framstillingsform. Det er viktig at konsulenten(e) raskt kan sette seg inn i oppdraget og samhandle godt med programmene og prosjektene.

Konsulenten(e) må ha erfaring fra offentlige virksomheter og det er en fordel med erfaring fra komplekse prosjekter i offentlig sektor i Norge innenfor IKT infrastruktur. Det er viktig å kunne vise til erfaring med og resultater fra gjennomføring av ekstern kvalitetssikring av komplekse programmer og prosjekter i store virksomheter.

 

For å sikre uavhengigheten til de eksterne kvalitetssikringene er det ikke ønskelig at de tilbudte konsulentene har vært ansatt i foretaksgruppen Helse Sør-Øst de siste to årene. Konsulentene bør heller ikke på annen måte ha hatt en sentral rolle i gjennomføringen av prosjekter i regi av Sykehuspartner de siste to årene.